EDFcrew

Alt Text

ANIREBUS

4 illustrazioni, 4 animali, 4 rebus.

Illustrazioni by Umberto Staila

logo

monkey

Mon-key

bear

B-ear

elephant

Eleph-ant

panther

Pan-ther